INSPECTIS Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Postanowienia Ogólne

 

1.

O ile co innego nie zostało uzgodnione w formie pisemnej, INSPECTIS Sp. z o. o. (zwana dalej „Spółką”)podejmuje się świadczenia usług zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami (zwanymi dalej „Ogólnymi Warunkami”), a zatem wszelkie oferty świadczenia usług, w tym przetargowe, składa w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki. Wszelkie umowy, porozumienia i inne ustalenia tak zawarte/dokonane podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom, wyjąwszy przypadki, w których prawo obowiązujące w miejscu zawarcia lub wykonywania takich ustaleń lub umów wyłącza zastosowanie któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków; w takim wypadku znajdują zastosowanie owe regulacje i prawo miejscowe, jednakże w takim tylko zakresie, w jakim pozostają w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

2.

Spółka jest podmiotem gospodarczym świadczącym usługi z zakresu kontroli i analiz. Jako taka:

2.1.

przeprowadza:

  • kontrole ilościowe i/lub jakościowe,
  • kontrole towarów, instalacji, wyposażenia, opakowania, zbiorników, kontenerów i środków transportu,
  • kontrole załadunku i wyładunku,
  • pobieranie próbek,
  • analizy laboratoryjne i inne badania,
  • kontrole typu 'survey' i audyty;

2.2.

świadczy usługi doradcze i specjalne na podstawie odrębnego porozumienia. Świadczenie przez Spółkę usług specjalnych, przekraczających zakres usług standardowych określony w pkt 2.1. Ogólnych Warunków, następuje wyłącznie w oparciu o konkretne ustalenia. Usługi specjalne obejmują w szczególności:

  • gwarancje ilości i/lub jakości
  • kalibracje zbiorników, kalibracje mierników i liczników
  • usługi doradcze;

2.3.

wystawia raporty i świadectwa odnoszące się do wyżej wymienionych czynności.

3.

Spółka działa tylko na rzecz osób lub organów, od których pochodzi zlecenie świadczenia usług (zwanych dalej „Zleceniodawcą”). Żadna inna osoba nie jest upoważniona do wydawania instrukcji, w szczególności odnośnie zakresu kontroli bądź dostarczania raportów lub świadectw, chyba że została do tego upoważniona przez Zleceniodawcę za zgodą Spółki. Jednakże Spółka będzie uznawana za nieodwołalnie upoważnioną do dostarczenia raportu lub świadectwa osobie trzeciej wedle własnego uznania, jeżeli z instrukcji udzielonych przez Zleceniodawcę wynika, że takie przyrzeczenie zostało

udzielone tej osobie trzeciej, lub jeżeli takie przyrzeczenie wynika pośrednio z okoliczności, zwyczajów handlowych, uzansów lub praktyki.

 

Świadczenie usług

 

4.

Spółka świadczy usługi zgodnie z:

4.1.

konkretnymi instrukcjami Zleceniodawcy, w zakresie potwierdzonym przez Spółkę;

4.2.

warunkami stosowanego przez Spółkę standardowego For­mularza Zlecenia i/lub standardowej Karty Procedur Kon­trolnych;

4.3.

obowiązującymi zwyczajami handlowymi, uzansami lub praktyką;

4.4.

takimi metodami, jakie Spółka uzna za odpowiednie ze względów technicznych, merytorycznych i/lub finansowych.

5.

Wszelkie zapytania ofertowe i zlecenia świadczenia usług muszą zawierać wystarczające informacje, specyfikacje i instrukcje celem umożliwienia Spółce oceny (wyceny) i/lub wykonania zleconych usług. Umowa nie potwierdzona na piśmie nie wiąże Spółki.

6.

Dokumenty odzwierciedlające zobowiązania istniejące pomiędzy Zleceniodawcą i osobami trzecimi lub dokumenty osób trzecich, takie jak kopie umów sprzedaży, akredytywy, konosamenty itp. (o ile Spółka je otrzymała) są uważane za dokumenty służące wyłącznie celom informacyjnym – nie rozszerzają ani nie ograniczają zadań i zobowiązań przyjętych przez Spółkę.

7.

Zleceniodawca przyjmuje do akceptującej wiadomości i potwierdza, że poprzez świadczenie usług Spółka nie wchodzi w miejsce Zleceniodawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, ani nie zwalnia ich od jakichkolwiek zobowiązań, ani w żaden inny sposób nie przejmuje, nie zmniejsza, nie uchyla ani nie podejmuje się wykonania zobowiązań Zleceniodawcy wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej albo zobowiązań jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Zleceniodawcy.

8.

Wszelkie próbki pobrane, przygotowane lub uzyskane przez Spółkę i/lub jej podwykonawców są przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy lub przez inny, wskazany w raporcie z pobierania próbek, krótszy okres czasu, na jaki pozwalają charakter próbek i/lub okoliczności, a następnie są zwracane do Zleceniodawcy lub rozdysponowywane inny sposób wedle uznania Spółki, przy czym po upływie wspomnianego okresu Spółka przestaje ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność za te próbki. Zleceniodawcy oczekujący przechowywania próbek przez okres dłuższy niż wyżej określony powinni zawiadomić o tym na piśmie nie później niż 2 tygodnie przed upływem

4.1.

okresu przechowywania. Za przechowywanie próbek przez okres dłuższy niż wyżej określony Zleceniodawca zobowiązany jest ponosić opłatę za przechowanie. Zleceniodawca jest obciążany kosztami transportu i przeładunku w przypadku zwrotu próbek. Zleceniodawca jest obciążany poniesionymi przez Spółkę dodatkowymi kosztami usunięcia próbek.

 

 

9.

Na podstawie instrukcji Zleceniodawcy, w zakresie zaakceptowanym przez Spółkę, Spółka sporządza raporty i świadectwa kontroli, które zawierają wydaną z należytą starannością opinię w zakresie określonym otrzymaną instrukcją, przy czym Spółka nie ma obowiązku odnosić się do lub obejmować raportem jakichkolwiek faktów bądź okoliczności pozostających poza zakresem otrzymanych instrukcji.

10.

Wszelkie dokumenty wymagane zleceniem Zleceniodawcy oraz inne dokumenty wystawione przez Spółkę w rezultacie świadczenia usług w zakresie żądanym przez Zleceniodawców i potwierdzonym przez Spółkę, mają domyślnie jedynie formę elektroniczną. Zleceniodawcy oczekujący dokumentów w wersji papierowej każdorazowo występują do Spółki o ich wystawienie. Spółka upoważniona jest do pobrania dodatkowej opłaty za każdy dokument wystawiony w formie papierowej.

11.

Raporty i świadectwa wystawione w następstwie przeprowadzonych badań lub analiz próbek zawierają szczegółową opinię Spółki jedynie w przedmiocie tych próbek, nie stanowiąc wyrażenia opinii w przedmiocie partii, z której próbki zostały pobrane. Zlecenie opinii w przedmiocie partii wymaga uprzedniego dokonania oddzielnych ustaleń ze Spółką w przedmiocie kontroli i pobrania próbek z całej partii (ładunku).

12.

Jeżeli wymagania Zleceniodawcy czynią koniecznym przeprowadzenie analizy próbek przez laboratorium Zleceniodawcy lub laboratorium osoby trzeciej, Spółka przekaże wynik analizy, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jej dokładność. Podobnie, sytuacji, gdy Spółka ma jedynie możliwość bycia świadkiem analizy przeprowadzanej przez laboratorium Zleceniodawcy lub laboratorium osoby trzeciej, Spółka potwierdzi, czy przedmiotem analizy była właściwa próbka, nie ponosi jednak w żaden inny sposób odpowiedzialności za dokładność analizy lub wyników.

13.

Spółka jest upoważniona do powierzenia świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, w całości lub w części, wedle jej uznania, przedstawicielowi lub podwykonawcy.

14.

Spółka jest uprawniona natychmiastowo i bez ponoszenia przez nią jakiejkolwiek odpowiedzialności zawiesić lub zakończyć świadczenie usług w przypadku:

 

14.1.

niewykonania przez Zleceniodawcę jakiegokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków – w razie gdy sytuacja ta nie zostanie naprawiona w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia (w jakiejkolwiek formie) Zleceniodawcy o tym niewykonaniu; lub

14.2.

zawieszenia płatności, układu z wierzycielami, upadłości, niewypłacalności, zajęcia sądowego, zarządu przymusowego / zarządu komisarycznego lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Zleceniodawcę.

 

Obowiązki zleceniodawcy

 

15.

Zleceniodawca:

15.1.

zapewni przekazanie Spółce instrukcji i wystarczających, w opinii Spółki, informacji w odpowiednim czasie, jednakże nie później niż 48 godz. przed rozpoczęciem świadczenia zleconej usługi, celem umożliwienia efektywnego wykonywania zleconych usług;

15.2.

zapewni przedstawicielom Spółki niezbędny i wystarczający w opinii Spółki, dostęp do towarów, obiektów, instalacji i środków transportu pomieszczeń, w których usługi mają być wykonywane celem umożliwienia efektywnego wykonywania zleconych usług;

15.3.

dostarczy – jeśli to konieczne – wszelki specjalistyczny sprzęt oraz personel niezbędny i wystarczający w opinii Spółki, do wykonania zleconych usług, w odpowiednim czasie, jednakże nie później niż 48 godz. przed rozpoczęciem świadczenia zleconej usługi;

15.4.

zapewni podjęcie wszelkich niezbędnych działań do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, miejsc, instalacji i urządzeń podczas wykonywania usługi – i to niezależnie od opinii Spółki co do ich wymagalności;

15.5.

podejmie wszelkie nieodzowne kroki by wyeliminować lub zaradzić jakimkolwiek przeszkodom lub przerwom w realizacji wymaganych usług oraz będzie systematycznie i na czas Spółkę o takich podjętych krokach informował;

15.6.

poinformuje Spółkę z wystarczającym dla Spółki do podjęcia odpowiednich kroków, wyprzedzeniem o wszelkich znanych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, rzeczywistych lub potencjalnych, związanych z dowolnym zleceniem, próbką lub badaniem, w tym przykładowo, obecnością lub ryzykiem obecności materiałów lub elementów promieniotwórczych, toksycznych, szkodliwych lub wybuchowych, zanieczyszczenia środowiska lub trucizny.

15.7.

zapewni, że wszelkie towary, materiały i próbki dostarczone do Spółki w celu badania są w sposób właściwy i wystarczający oznakowane, opakowane i zaopatrzone we właściwą dokumentację i opis oraz dostarczone do Spółki w sposób dla niej nieszkodliwy i niepowodujący żadnych dodatkowych kosztów.

15.8.

zapewni, że wszelkie towary, materiały i próbki dostarczo­ne do Spółki w celu badania są w sposób właściwy i wy­starczający oznakowane, opakowane i zaopatrzone we właściwą dokumentację i opis oraz dostarczone do Spółki w sposób dla niej nieszkodliwy i niepowodujący żadnych dodatkowych kosztów.

 

Odpowiedzialność i Roszczenia

 

16.

Spółka zobowiązuje się świadczyć swoje usługi z należytą starannością i biegłością i przyjmuje odpowiedzialność tylko w przypadku udowodnionego przez Zleceniodawcę niedochowania takiej należytej staranności i biegłości. W przypadku niedochowania przez spółkę należytej staranności i/lub biegłości Zleceniodawca upoważniony jest do formułowania skargi w trybie opisanym w księdze jakości Spółki, udostępnianym na oddzielne życzenie Zleceniodawcy.

 

 

17.

Odpowiedzialność Spółki w przypadku roszczeń z tytułu straty, szkody lub kosztów jakiejkolwiek natury, wynikających w jakikolwiek sposób w związku z jakimkolwiek naruszeniem umowy i/lub niedochowaniem należytej staranności i biegłości przez Spółkę w żadnym wypadku nie przekracza ogólnej kwoty stanowiącej równowartość pięciokrotności kwoty opłaty lub prowizji płatnej w odniesieniu do danej usługi zleconej daną umową zawartą ze Spółką, z której to umowy wynika takie roszczenie albo kwoty 1.000.000 USD (lub ekwiwalentu tej kwoty w walucie lokalnej), w zależności od tego która z tych kwot jest mniejsza. Jednakże Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku roszczeń z tytułu szkody pośredniej lub szkody wynikowej, w tym z tytułu utraty zysku i/lub utraty przyszłych transakcji i/lub strat w produkcji i/lub anulowania umowy zawartej przez Zleceniodawcę. Jeżeli przewidziana opłata lub prowizja odnosi się do pewnej liczby usług, zaś roszczenie wynikło w związku z jedną lub częścią z tych usług, na potrzeby stosowania niniejszego punktu opłata lub prowizja będzie rozdzielona pomiędzy te usługi proporcjonalnie, z uwzględnieniem przybliżonego czasu potrzebnego do wykonania każdej z tych usług.

18.

Spółka nie jest ani ubezpieczycielem ani gwarantem i zaprzecza, aby ponosiła jakąkolwiek odpowiedzialność w tym charakterze. Zleceniodawcy oczekujący gwarancji zabezpieczających ich przeciwko stratom lub szkodom winni uzyskać odpowiednie ubezpieczenie we własnym zakresie.

19.

Raporty i świadectwa są wystawiane na podstawie informacji, dokumentów i/lub próbek dostarczonych przez lub w imieniu Zleceniodawcy i wyłącznie na rzecz Zleceniodawcy, który ponosi odpowiedzialność za działania uznane przez siebie za stosowne, na podstawie takich raportów/świadectw. Ani Spółka, ani żaden z członków jej zarządu, jej pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców nie ponoszą odpowiedzialności względem Zleceniodawcy ani względem jakiejkolwiek osoby trzeciej za działania podjęte lub niepodjęte na podstawie takich raportów/zaświadczeń ani za jakiekolwiek nieprawidłowe wyniki będące rezultatem niejasnych, błędnych, niepełnych, wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych informacji przekazanych Spółce.

20.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w wykonaniu usług, częściowe niewykonanie usług lub całkowite niewykonanie usług, wynikające, bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek okoliczności będących poza kontrolą Spółki, w tym z niewykonania przez Zleceniodawcę któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków.

21.

Spółka jest wolna od wszelkiej odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za wszelkie straty, szkody lub koszty, chyba że powództwo zostało wniesione w terminie 6 miesięcy od daty wykonania przez Spółkę usługi, z której wynika roszczenie, zaś w przypadku zarzucanego niewykonania – w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym taka usługa winna była zostać wykonana.

22.

Zleceniodawca zobowiązany jest zagwarantować ochronę i zabezpieczać Spółkę i członków jej zarządu, jej pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców przed wszelkimi roszczeniami pochodzącymi od osób trzecich, dotyczącymi straty, szkody lub kosztów jakiejkolwiek natury, wynikającymi w jakikolwiek sposób i dotyczącymi wykonania, rzekomego wykonania lub niewykonania jakichkolwiek usług, w zakresie, w jakim suma tych roszczeń, odnoszących się do danej usługi, przekracza limit, o którym mowa w Warunku nr 17.

23.

Każdy członek zarządu Spółki, pracownik, przedstawiciel lub podwykonawca Spółki korzysta z ograniczenia odszkodowania i zabezpieczenia zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach i, w zakresie w jakim odnosi się to tych ograniczeń, każda umowa zawarta przez Spółkę jest zawarta nie tylko w imieniu Spółki, ale także w imieniu i na rzecz osób wyżej wymienionych.

 

Wynagrodzenia i Płatności

 

24.

Opłaty nieustalone odmiennie pomiędzy Spółką a Zleceniodawcą w chwili składania zamówienia lub negocjowania umowy, są zgodne ze taryfikatorem Spółki (który ulega zmianom), a wszystkie należne podatki są płacone przez Zleceniodawców.

25.

O ile krótszy okres nie został wskazany na fakturze, Zleceniodawca zapłaci terminowo - nie później niż w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury lub w takim innym terminie, jaki został uzgodniony w formie pisemnej ze Spółką – wszelkie opłaty należne Spółce. W przypadku niewykonania tego zobowiązania, Spółce należą się odsetki ustawowe od dnia będącego terminem płatności na akturze do dnia zapłaty. Data (dzień) zapłaty jest rozumiana jako data zaksięgowania środków finansowych przekazanych przez Zleceniodawcę na rachunku Spółki.

26.

Zleceniodawca nie jest uprawniony do wstrzymania lub odroczenia płatności jakichkolwiek kwot należnych Spółce ze względu na jakikolwiek spór, roszczenie wzajemne lub rzekome potrącenie służące u, jego zdaniem, przeciwko Spółce.

27.

Spółka może podjąć działania na rzecz odzyskania niezapłaconych należności we właściwym sądzie. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dochodzenia i ściągnięcia należności, w tym honorariów pełnomocników i związanych z tym kosztów.

28.

W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych problemów lub wydatków powstałych w trakcie wykonywania zleconej usługi, Spółka jest uprawniona do obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi opłatami celem wynagrodzenia jej dodatkowego czasu i niezbędnych kosztów poniesionych w celu realizacji usługi.

29.

W przypadku gdy Spółka z jakiejkolwiek przyczyny będącej poza jej kontrolą nie może wykonywać lub zakończyć wykonania usługi, na którą otrzymała zlecenie lub co do której zawarła umowę, Zleceniodawca zapłaci Spółce:

 

29.1.

kwoty wszystkich daremnych, faktycznie poniesionych wydatków,

29.2.

część ustalonej opłaty lub prowizji odpowiadającą faktycznie wykonanej części usługi (jeśli występuje); Spółka jest zwolniona od wszelkiej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zleconej usługi.

30.

Żadne zmiana, poprawka lub rezygnacja z któregokolwiek z niniejszych Warunków Ogólnych nie ma żadnego skutku prawnego, chyba że została dokonana na piśmie i podpisana przez zarząd Spółki.

31.

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory powstałe w związku z lub w wyniku niniejszych Ogólnych Warunków, które nie mogą być rozstrzygnięte w sposób polubowny poprzez negocjacje pomiędzy stronami, podlegają polskiemu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.