Real Time Enterprise

Podmioty używające systemu OPERATUS® działają jako RTE (Real Time Enterprise), co oznacza, że każdy zalogowany użytkownik, może w czasie rzeczywistym (on-line), w zakresie mu przysługującym, obserwować działania pozostałych. Jeżeli np. dostawca, dostarczający do portu towar, zaawizuje swoją dostawę / pojazd w systemie, to w tym samym czasie wszyscy pozostali uczestnicy, którzy mają uprawnienia do tej konkretnej dostawy, np. odbiorca, magazyn, terminal, firma transportowa, spedytor....itd. zobaczą w systemie ten pojazd wraz z jego aktualnym statusem.

System Automatycznych Powiadomień

System przewiduje możliwość automatycznych powiadomień, poprzez e-mail lub sms, poszczególnych użytkowników o zmianach zachodzących w systemie dotyczących obiektów, które ich interesują (np.: 'dostawa dotarła do miejsca przeznaczenia', lub: 'zakończono kontrolę jakościową towaru'... itp.).

Zasoby Bazodanowe

Równocześnie system zawiera znaczne zasoby bazodanowe, które wciąż są rozwijane. Dysponuje m.in.: obszerną bazą danych pojazdów, statków oraz innych środków transportu (ca 50 tys. pozycji), miejscowości w Polsce (ponad 40 tys pozycji), magazynów portowych, wag, urządzeń przeładunkowych itd.

Zarządzanie Czynnościami Rzeczoznawczo-kontrolnymi

W module zarządzającym czynnościami rzeczoznawczo-kontrolnymi system umożliwia zleceniodawcy stałą obserwację w czasie rzeczywistym wszystkich czynności kontrolnych przeprowadzanych na jego towarze. W tym min.: kontrola ważenia, pobieranie próbek, sporządzanie próbek, archiwizacja próbek, kontrola czystości pomieszczeń ładunkowych, pomiary objętościowe zbiorników (statkowych, lądowych), pomiary zanurzenia statku, plombowanie i rozplombowywanie, tally, kontrola stanu towaru, dokumentacja fotograficzna itd. Praca w systemie OPERATUS® oparta jest na sprawach, tzw. files, których kolejne statusy oznaczają etap obsługi danego zlecenia i są także stale widoczne dla zleceniodawcy.

Zarządzanie Środkami Transportu

Moduł zarządzania środkami transportu umożliwia stałą obserwację (w czasie rzeczywistym) poszczególnych pojazdów lub statków oraz ich statusów tj. etapów ich transportu i/lub obsługi w miejscu za/wyładunku. O poszczególnych statusach (etapach) system może wysyłać odpowiednie powiadomienia do zainteresowanych uczestników obrotu.

Moduł Magazynowy

Moduł magazynowy umożliwia użytkownikom systemu, w zakresie ich uprawnień, transparentny dostęp do magazynów i ich pod-obszarów oraz składowanych w nich partiach towaru, z podziałem na właścicieli, ich konta magazynowe, klasy towaru itd. System rejestruje operacje wyjścia, wejścia, przesunięcia i przeksięgowania i na bieżąco bilansuje poszczególne partie towaru w nim składowane, pod względem ilości i jakości.

 

OPERATUS® może współpracować z już istniejącymi systemami zapewniając, w sprzyjających okolicznościach, płynny import i/lub eksport danych.